news-details
Ekonomija

Ulcinj: Bećovići poštuju sporazum

Izvor, foto: Vijesti

Autor: Samir Adrović, Marija Mirjačić

Kompanija “Bećović management group”, kupac hotela “Mediteran” u Ulcinju, za sada u cjelosti poštuje sporazum koji je potpisala u oktobru prošle godine sa Vladom i Ulcinjskom rivijerom.

To je “Vijestima” rečeno zvanično u Ministarstvu ekonomskog razvoja (MER).

Sporazum o regulisanju međusobnih obaveza podrazumijeva da najkasnije do početka ljetnje sezone 2025. godine investitor uloži u hotel 13 miliona eura, dovede ga na nivo minimum četiri zvjezdice i stavi u funkciju.

Završetak investicije 2025.

Jedna od ugovorenih obaveza je bila da kompanija dostavi Vladi glavni projekat, investicioni i dinamički plan, kao i dokaz o obezbijeđenosti novca za realizaciju svojih investicionih obaveza do 30. aprila ove godine.

-Kompanija je 29. aprila Vladi uredno dostavila kompletnu dokumentaciju koju čine glavni projekat, investiciono-dinamički plan i dokaz o novcu namijenjenom za realizaciju investicionih obaveza.

Prema dinamičkom planu koji prati ovu investiciju kompanija je na današnji dan ugovorila 2,8 miliona eura radova, čime smo se već približili kvoti od tri miliona eura koliko smo u obavezi da uložimo do kraja ove godine-rečeno je “Vijestima” u kompaniji.

Kako je objašnjeno, ključne karakteristike investicionog projekta omogućiće postizanje kategorizacije i sadržaja budućeg hotela na nivou minimum četiri zvjezdice, sa ukupnom investicijom koja po predračunskoj vrijednosti iznosi 13 miliona eura i krajnjim rokom završetka do aprila. 2025. godine.

-Naš menadžment tim radi na tome da jedan značajan dio adaptiranih i modernizovanih smještajnih kapaciteta bude spreman da dočeka prve goste tokom ove ljetnje sezone-navode u kompaniji.

I u Ministarstvu ekonomskog razvoja potvrdili su da je američki investitor dostavio u ugovorom definisanom roku glavni projekat za hotel “Mediteran”, investicioni i dinamički plan, kao i dokaz o obezbijeđenim sredstvima za realizaciju pomenute investicije te da nema kršenja uvorenih obaveza.

-Sporazumom su predviđena investiciona ulaganja u tri faze u ukupnom iznosu od 13 miliona eura.

U prvoj fazi u ovoj godini planirana su ulaganja od tri miliona, a naredne dvije godine po pet miliona.

Međutim, po dostavljenom investicionom planu može se konstatovati da će investiciona ulaganja biti i veća od 13 miliona- kazali su iz ovog Vladinog resora.

Iz MER-a su istakli da su u cilju adekvatne kontrole realizacije investicionih aktivnosti angažovali kontrolora da nadzire projekat.

-Kontroloru je kupac dostavio dokumentaciju na osnovu koje će izradi izvještaj koji će obuhvatiti analizu glavnog projekta, investicionog i dinamičkog plana.

Po završetku izrade izvještaja, on će biti dostavljen ministarstvu i ugovorenim stranama-kazali su u MER-u.

Kompanija ‘’Bećović Menagement Group’’ hotel “Mediteran” sa vilama i pripadajućim zemljištem kupila je od Ulcinjske rivijere 25. jula 2005. godine, za 940.000 eura.

U kompaniji su pojasnili da prvi ugovor iz 2005. nije uspio zbog Detaljnog urbanističkog plana (DUP), odnosno da nijesu mogli graditi bazene i druge objekte unutar hotela zbog nedostatka planova.

Kasnila planska dokumentacija

U sporazumu je navedeno da su ugovorne strane saglasne da je prodavac kasnio sa ispunjenjem svojih obaveza iz člana osnovnog ugovora iz 2005. i da je kupac bio djelimično spriječen da sprovodi svoje investicione aktivnosti iz člana 9 ugovora, usljed objektivnih okolnosti.

-Odnosno, zbog kašnjenja u usvajanju planske dokumentacije – PUP Ulcinja i potvrđivanje UP “Mediteran”.

Navedeni planski do.kument je konačno potvrđen 29. 12. 2017. u SO i na snazi je od 21. 03. 2018. -.

Pošto je utvrđeno da je kupac kasnio sa investicionim obavezama, kako je navedeno u sporazumu, Vlada je u maju 2020. godine zadužila Ulcinjsku rivijeru. tadašnje Ministarstvo turizma, Agenciju za investicije i Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa da pokrenu postupak raskida ugovora.

Međutim, ugovorne strane saglasno su izjavile da ni do dana potpisivanja sporazuma, predmetni ugovor nije raskinut.

’’Bećović Menagement Group’’ je Vladi u septembru prošle godine uputio pismo o namjeri, u kome je naveo da namjerava da realizuje investiciju veće vrijednosti od one koja je bila predviđena osnovnim ugovorom i predstavio dinamički plan budućeg ulaganja koji bi hotel trebalo da dovede do nivoa 4+ zvjezdice.

Ugovorne strane su saglasne da se sporazum može raskinuti uz obostranu saglasnost ili u slučaju da kupac prekrši sporazum.

-U slučaju raskida ugovora, kupac će prodavcu (Ulcinjska rivijera) vratiti imovinu koja je predmet ugovora i kupcu će prodavac nadoknaditi iznos koji odgovara 80 odsto iznosa uloženog u realizaciju investicije, koji je potvrdio nezavisni kontrolor, umanjen za iznos od 1.223.000 eura na ime naknade štete zbog bona fide oslobađanja obaveze dostavljanja garancije shodno članu 4 sporazuma.

Preostalu razliku u novcu zadržaće prodavac po osnovu amortizacije korišćenih sredstava i izgubljene dobiti za period korišćenja nepokretnosti od strane kupca-piše u sporazumu.

Savjet za privatizaciju je 2012. godine konstatovao je da je lokalna vlast odgovorna zbog nedonošenja potrebnih urbanističkih planova za hotele “Mediteran” i “Galeb”, koji su nekada bili u vlasništvu ulcinjske hotelske kompanije.

Novi gazda “Mediterana” je u decembru 2007. godine, uplatio 250.000 eura na račun komunalija.

Početkom 2018. godine, Opština Ulcinj bila je u blokadi nakon pravosnažne sudske presude po tužbi “Mediterana” za povraćaj komunalija u cijelom iznosu, jer nije na vrijeme donijela planove.

Prolaz do mora i dio Male plaže u zakup

Ulcinjska rivijera će, kako piše u sporazumu, u saradnji sa Vladom kompaniji pružiti neophodnu pravnu i tehničku pomoć za realizacije investicionih obaveza.

Ta pomoć, piše u sporazumu, obuhvata uspostavljanje službenog prolaza investitoru preko katastarske parcele 3565/2 KO Ulcinj, jer ona predstavlja jedini izlaz na more iz hotela ‘’Mediteran’’.

Ističe se da će s tim u vezi biti podnijeta inicijativa Vladi i JP za upravljanje morskim dobrom za davanje dijela Male plaže u zakup, kako bi hotel bio u prilici da posluje sa standardom od minimum četiri zvjezdice.

Investiranje u “Mediteran” je velika dobit za ulcinjski turizam

Potpisivanje sporazuma kojim je previđeno da se “Mediteran” dovede na nivo minimum 4+ zvjezdice, pozdravio je i direktor ulcinjske Turističke organizacije Gzim Hajdinaga.

On je kazao da bi realizacija projekta mogla biti generator budućeg razvoja turizma u gradu.

-Raduje nas informacija da u Ulcinj konačno stižu investicije koje će nam donijete luksuzne hotele sa 4+, pet ili više zvjezdica.

To je velika dobit za grad, ali i za nas, budući da ponudu Ulcinja uzdižemo na viši nivo-kazao je Hajdinaga.