news-details
Društvo

SO Bar pozvala nevladine aktiviste da iskoriste “slobodnu stolicu”

Stručna služba Skupštine Opštine Bar objavila je javni poziv nevladinim organizacijama (NVO)  da prijave zainteresovanost za učešće u radu SO Bar u ovoj godini.

-NVO može da predloži predstavnika da učestvuje u radu sjednice So (Institut „slobodna stolica”) ukoliko ispunjava sljedeće uslove: da je registrovana kod nadležnog organa državne uprave najmanje godinu dana; da ima sjedište na teritoriji opštine; da je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata u opštini, ili učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji u opštini, ili realizovala najmanje dvije jednokratne aktivnosti od značaja za opštinu, ili učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u opštini; da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja za oblasti koje su u nadležnosti Skupštine-saopštili su iz SO Bar.

Uz prijavu o zainteresovanosti za učešće u radu SO Bar za 2021, NVO  dostavlja dokaze o ispunjavanju uslova: uvjerenje nadležnog državnog organa da je upisana u Registar NVO koje nije starije od tri mjeseca; izjavu potpisanu od strane lica ovlašćenog za zastupanje organizacije da je realizovala jedan ili više projekata u opštini, ili učestvovala u najmanje jednoj kampanji u opštini, ili realizovala najmanje dvije jednokratne aktivnosti od značaja za opštinu, ili učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u opštini, uz prateću dokumentaciju na osnovu kojih se utvrđuje ispunjenost ovog uslova, kao i kopiju statuta organizacije.

-Zainteresovane NVO dužne su da prijavu za učešće u radu SO Bar za 2021.  sa potrebnom dokumentacijom dostave Skupštini Opštine Bar – za Službu za Skupštinske poslove, na adresu Bulevar Revolucije broj 1, 85000 Bar, najkasnije u roku od 20 dana od danas, odnosno objavljivanja ovog Javnog poziva u dnevnom listu “Pobjeda- saopštili su iz stručne službe SO Bar.