news-details
Društvo

Danas izbor Milene Božović za predsjednicu SO Bar

Danas u 11 sati, uz prenos na Radio Baru,. počinje XXII sjednica SO Bar na kojoj odbornici, pored ostalih tačaka dnevnog reda,  treba da izaberu novog predsjednika SO  i usvoje budžet za narednu godinu.

Kandidat za predsjednika lokalnog parlamenta je mr Milema Božović, odbornica Biram Crnu Goru. Odbornici SO Bar dobiće pisanu informaciju o ostavci dosadašnjeg predsjednika SO Mića Orlandića (SD).

Na dnevnom redu su Odluka o Budžetu Opštine Bar za 2021. godinu, predlozi  Programa rada SO Bar za 2021, Programa uređenja prostora Opštine Bar za 2021, odluka o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve i o naknadi za urbanu sanaciju, o obezbjeđivanju alternativnog smještaja i o kućnom redu u stambenim zgradama.

Pred odbornicima su i predlozi Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine, Opšteg Plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Opštinu Bar za period 2021-2026, te Odluke o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra: Spomenik prirode „Stablo Stare masline (Olea Europea L.) na Mirovici u Baru”.

Raspravljaće se i o programima radova i finansijskim planovima opštinskih preduzeća za 2021, načinu izmirenja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i izvještaju Komisije za pronalaženje adekvatnih lokacija za izgradnju privremenog smještaja za napuštene i izgubljene životinje na teritoriji opštine Bar.