news-details
Društvo

Adriatic Properties podsjeća Budvu na ugovor

Izvor, foto: CdM

Kompanija Adriatic Properties, koja je zakupac Svetog Stefana, upozorava da se namjerom Opštine Budva da parcelu na ulazu u Miločerski park proglasi opštim dobrom krši Ugovor o zakupu.

Tim povodom se dopisom ministru ekonomskog razvoja Jakovu Milatoviću, predsjedniku Opštine Budva Marku Careviću i predsjedniku SO Budva Krstu Radoviću obratio izvršni direktor Adriatic Propertiesa Goran Bencun.

-Putem medija smo saznali da je za danas zakazana sjednica Skupštine Opštine Budva, na kojoj je jedna od tačaka dnevnog reda i “Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa (Sveti Stefan hoteli AD)”, a po našim saznanjima u tom predlogu je obuhvaćena i katastarska parcela br.986 KO Sv. Stefan, koja je nama data u dugoročni zakup-navodi se u dopisu Bencuna u koji je CdM imao uvid.

Stoga, u Adriatic Propertiesu ukazujuo da su članom 23 Ugovora o zakupu predviđene ugovorne obaveze zakupodavca, među kojima im je garantovano pravo na mirno uživanje imovine koja je predmet tog ugovora, kao i date garancije u pogledu opterećenje i ostalog.

-Osim toga i iz cjelokupnog Ugovora o zakupu prozilazi da se nama jemči pravo da nećemo biti ograničeni u pogledu korišćenja predmetne imovine, osim na načine kako je to navedeno u samom ugovoru.

Molimo vas da preduzmete sve potrebne korake kako bi se spriječilo kršenje Ugovora o zakupu na način što bi eventualno bio proglašen javni interes ili preduzeta bilo koja druga radnja u odnosu na predmetnu kat.parcelu br.968 KO Sv. Stefan, čime bi se umanjila naša ugovorena prava, jer ćemo u suprotnom biti prinuđeni da zaštitu svojih prava ostvarujemo na ugovorom i zakonom predviđene načine, a što bi moglo stvoriti velike troškove i narušiti dobre poslovne odnose i običaje-piše u dopisu.

U kompaniji pojašnjavaju izbog čega se u konkretnom slučaju ta parcela ne može proglasiti javnim interesom.

-Naime, katastarska parcela br.986 KO Sv. Stefan je obuhvaćena sa dva plana i to: 1.) Prostorni plan posebne namjene za obalno pordučje Crne Gore, “Urbanističko- arhitektonsko rješenje hotelskog rizorta Miločer Opština Budva”; 2.) Detaljni urbanistički plan Pržno-Kamenovo I za dio “Pržno-Podličak”.

Međutim, Prostorni plan posebne namjene za obalno pordučje Crne Gore, “Urbanističko- arhitektonsko rješenje hotelskog rizorta Miločer Opština Budva” je plan višeg reda u odnosu na Detaljni urbanistički plan Pržno-Kamenovo I za dio “Pržno Podličak”-ističu u Adriatic Propertiesu.

Napominju da je dio Prostornog plana posebne namjene za obalno pordučje Crne Gore i “Urbanističko arhitektonsko rješenje hotelskog rizorta Miločer Opština Budva”, a to u skladu sa Odlukom o donšenju Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore u kom se okviru pravila za sprovođenje plana navodi i da su sastavni dio tog plana usvojena urbanističko- arhitektonska konkursna rješenja, na osnovu kojih se mogu izdavati UT uslovi, među kojima je Odluka o urbanističko-arhitektonskom rješenju hotelskog rizorta – Miločer opština Budva.

-Imajući sve ovo u vidu očigledno je da se u konkretnom slučaju ne može primjenjivati Detaljni urbanistički plan Pržno – Kamenovo I za dio “Pržno-Podličak”, kao i da se samim tim ne može proglašavati javni interes za pomenutu parcelu, ali u svakom slučaju ovim putem molimo da kao potpisnik Ugovora o zakupu i to u svojstvu Garanta Zakupodavca, preduzmete sve potrebne mjere kako biste zaštitili naša prava iz Ugovora o zakupu-zaključuje se u dopisu Bencuna upućenog Milatoviću, Careviću i Radoviću.