news-details
Društvo

CGO: Na primorju Tivat dobio najviši, a Bar najniži indeks transparentnosti

Prema indikatorima istraživanja koje je sproveo Centar za građansko obrazovanje (CGO) na nivou cijele države, najtransparentnija opština na primorju je Tivat sa 56 od ukupno mogućih 100 poena, a najmanje transparentna opština je Bar, sa 31poenom.

Iz CGO je danas saopšteno da je prosječna ocjena transparentnosti crnogorskih opština za 2019. godinu 40.76 poena. Na primorju, Kotor je dobio 53, Budva 49, Herceg Novi 47, a Ulcinj 37 poena. 

Opština Bar je, po indikatorima ovog istraživanja, osvojila 31 poen, što je stavlja u začelje crnogorskih opština po transparentnosti. Po oblastima, raspodjela poena je sljedeća: Skupština opštine – 6; Budžet – 6; Borba protiv korupcije – 2; Dostupnost informacija – 8; Javne nabavke – 5; Javne rasprave i javni konkursi – 4.

Opština Bar ima vizualno zadovoljavajući i pregledan sajt, ali se manjkosti identifikuju u dijelu zastupljenosti podataka na koje zakon obavezuje, kao i onih koji su potrebni građanima i građankama.

- Skupština opštine (SO)

Od deset traženih dokumenata, pronađena su samo tri - odluke koje je u 2019. usvojila SO Bar (2 poena), dnevni red naredne sjednice (2 poena) i spisak odbornika (2 poena). Nisu pronađeni sljedeći dokumenti: rezultati glasanja sa sjednica SO u 2019, podaci kako su poimenice glasali odbornici u 2019, amandmani podnijeti na predloge akata koji su razmatrani kao ni obrazloženja podnijetih amandmana u 2019.

Takođe, nema objavljenih pojedinačnih kontakata odbornika, zapisnika sa sjednica SO, niti podataka da li su sjednice tokom 2019. bile prenošene (dostupna je samo Informacija o realizaciji Ugovora o pružanju javnih usluga između Opštine Bar i Radio Bara za 2018, a koja je razmatrana u decembru 2018).

-Budžet

U dijelu budžeta, na sajtu su dostupne četiri informacije/dokumenta- Budžet za 2019. (2 poena), Javni poziv za javnu raspravu o Budžetu za 2019. (1 poen), informaciju o održanoj javnoj raspravi za Budžet za 2019. (2 poena) i Budžet za 2020.(1 poen). Na sajtu nema obrazloženja Budžeta za 2019, Budžeta za 2019. u mehanički čitljivom formatu, Izvještaja o izvršenju Budžeta za 2019, vodiča za

građane i građanke, Izvještaja o održanoj javnoj raspravi o Budžetu, kao ni Završnog računa Budžeta za 2019. 

- Borba protiv korupcije

U pogledu borbe protiv korupcije, od 13 traženih informacija za potrebe ovog istraživanja na sajtu opštine Bar nije bilo nijedne. Jedina dostupna informacija iz ovog korpusa pitanja, a koja se nalazi na sajtu Agencije za sprječavanje korupcije, odnosi se na izvještaj o imovini za 2019. predsjednika opštine (2 poena).

Na sajtu ne postoje informacije o mehanizmima za prijavu korupcije opštini, a samim tim ni opcija da putem sajta građani i građanke prijave nepravilnost u radu ili kršenje zakona. Na sajtu nisu dostupni ni izvještaj ili informacija o broju podnijetih i procesuiranih prijava za 2019, Etički kodeks za zapošljene, Plan integriteta i Lokalni antikorupcijski plan, niti izvještaji o sprovođenju ovih planova. Takođe, nedostupni su podaci o platama funkcionera i službenika, kao i kontakt osobe koja je imenovana za postupanje po prijavama zviždača.

-Dostupnost informacija

U dijelu dostupnosti informacija od ukupno 15 traženih informacija/dokumenata, na sajtu optine Bar se nalazi pet - radno vrijeme opštine Bar (2 poena), lista opštinskih inspekcija, odnosno samo Komunalne inspekcije (1 poen), kontakt podaci predsjednika opštine (2 poena), Vodič za slobodan pristup informacijama (1 poena) i kontakt osobe za rješavanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama (2 poena).

Nisu dostupne informacije poput liste opštinskih inspekcija, postupanjima po žalbama, predstavkama i prigovorima, kontakti predsjednika mjesnih zajednica, termin za prijem građana i građanki kod predsjednika, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Strateški plan razvoja opštine ili Godišnji plan rada opštine niti Izvještaj o radu opštine za 2019. Na sajtu nisu objavljeni ni podaci o zapošljenima u opštini ili zapošljenima u javnim ustanovama i preduzećima, kao ni pregled odobrenih informacija shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama.

-Javne nabavke

Opština Bar je od šest traženih informacija/dokumenata, učinila dostupnim javne nabavke u zasebnom dijelu na sajtu (1 poen), podatke o izabranim ponuđačima (2 poena) i sprovedenim javnim nabavkama u 2019. (2 poena). Međutim, na sajtu nisu dostupni podaci o konkursima za javne nabavke, Plan javnih nabavki za 2019, kao ni Izvještaj o sprovođenju Plana javnih nabavki za 2019.

-Javne rasprave i javni konkursi

Od sedam traženih informacija/dokumenata u dijelu javnih rasprava i javnih konkursa, dostupne su informacije o sprovedenoj javnoj raspravi tokom 2019. (2 poena), objavljeni konkursi i rezultati konkursa za dodjelu sredstava za NVO (1+1 poena). Istraživački tim nije uspio naći izvještaje sa javnih rasprava koje sadrže predloge zainteresovanih strana ili razloge za njihovo prihvatanje ili odbijanje. Takođe, na sajtu nema informacija o objavljenim konkursima za dodjeli sredstava medijima ili raspodjele tih sredstava.

 Opština Ulcinj sa 37 poena, pripada kategoriji srednje transparentnih crnogorskih opština, pri čemu treba naglasiti da je ukupna transparentnost svih dosta niska. Po oblastima, raspodjela poena je sljedeća: Skupština opštine - 8; Budžet – 6; Borba protiv korupcije – 8; Dostupnost informacija – 10; Javne nabavke – 3; Javne rasprave i javni konkursi – 2.

 Sajt opštine Ulcinj je trojezičan (crnogorski, albanski i engleski) i pregledan, ali sa

nedovoljnim brojem dokumenata koje omogućavaju efektivno praćenje javnih politika, kao i informacija koje su građanima i građankama potrebne.

-Skupština opštine

Od deset traženih dokumenata u domenu rada SO prilikom istraživanja bilo je dostupno pet - odluke koje je u 2019. usvojila Skupština opštine (2 poena), dnevni red naredne sjednice (2 poena), spisak odbornika (2 poena), zapisnici sa sjednica SO(1 poen), i informacija da se sjednice prenose direktno putem lokalnog medija (1 poen).

 Na sajtu opštine Ulcinju nisu bili dostupni rezultati glasanja sa sjednica SO tokom 2019, podnešeni amandmani na razmatrana akta, obrazloženja podnijetih amandmana, kako su poimenice glasali odbornici u 2019, kao ni kontakti odbornika.

-Budžet

U dijelu budžeta, od deset traženih dokumenata, na sajtu opštine Ulcinj dostupna su četiri - Budžet za 2019. (2 poena), Javni poziv za javnu raspravu o Budžetu za 2019. (1 poen), informacija o održanoj javnoj raspravi o Bužetu za 2019. (2 poena) i Budžet za 2020. (1).

Na sajtu nije bilo obrazloženje Budžeta za 2019, Izvještaja o izvršenju Budžeta za 2019. niti tog Budžeta u mehanički čitljivom formatu (.xls ili -xlsx). Takođe, nije bilo dostupnog izvještaja o sprovedenoj javnoj raspravi o Budžetu za 2019, informacije da li je razmatran Završni račun Budžeta za 2019, kao ni vodiča za građane i građanke kroz Budžet za 2019 .

- Borba protiv korupcije

U pogledu borbe protiv korupcije, podaci su vrlo ograničeni. Tako se od 14 traženih informacija/dokumenata samo četiri mogu naći. Na sajtu opštine Ulcinj su dostupni: informacija o mehanizmima za prijavu korupcije (2 poena), opcija da građani i građanke prijave nepravilnosti u radu odnosno kršenje zakona (2 poena) i Plan integriteta za period 2018-2020 (2 poena). Na sajtu Agencije za sprječavanje korupcije nalazi se izvještaj o imovini predsjednika opštine za 2019. (2 poena).

Na sajtu nije dostupan izvještaj ili informacija o broju podnijetih i procesuiranih prijava za 2019, Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta, Lokalni antikorupcijski plan i izvještaj o njegovom sprovođenju. Pored toga, nisu objavljene ni informacije o platama službenika i funkcionera, Etički kodeks za zapošljene, kao ni kontakti osobe koja je imenovana za postupanje po prijavama zviždača.

-Dostupnost informacija

U dijelu opšte dostupnosti podaka, opština Ulcinj od traženih 15 informacija/ dokumenata ima pet dostupnih - kontakt predsjednika opštine (2 poena), Strateški plan razvoja opštine (2 poena), Vodič za slobodan pristup informacijama (2 poena), pregled odobrenih informacija shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama (2 poena) i kontakt osobe za rješavanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama (2 poena).

Nisu dostupni podaci o radnom vremenu opštine niti termin za prijem kod predsjednika opštine. Dodatno, nema listi opštinskih inspekcija i kontakata predsjednika mjesnih zajednica. Na sajtu, takođe, nema podataka o postupanju po žalbama, predstavkama i prigovorima, Godišnjeg plana rada opštine, Izvještaja o radu opštine Ulcinj za 2019, kao ni podataka o broju zapošljenih u opštini i njenim javnim ustanovama i preduzećima.

 -Javne nabavke

Na sajtu opštine Ulcinj postoji odjeljak posvećen javnim nabavkama (1 poen) sa podacima o objavljenim konkursima za javne nabavke (2 poena). Nije objavljen Plan javnih nabavki za 2019, kao ni informacije o sprovedenim javnim nabavkama u 2019. i o odabranom ponuđaču, niti Izvještaj o sprovođenju Plana javnih nabavki za 2019.

-Javne rasprave i javni konkursi

Od sedam traženih informacija u ovom segmentu, na sajtu opštine Ulcinj je dostupan samo podatak o sprovedenim javnim raspravama tokom 2019. mimo Budžeta (2 poena). Nema dostupnih izvještaja o javnim raspravama koji sadrže podatke o predlozima zainteresovanih strana niti razloge za prihvatanje ili odbijanje tih predloga. Takođe, nisu dostupni podaci o konkursima ili dodijeljenim sredstvima za medije i nevladine organizacije u 2019. 

Opština Herceg Novi sa ukupno 47 poena, po definisanim indikatorima ovog istraživanja, pozicionira se visoko među srednje transparentne opštine. Po oblastima, raspodjela poena je sljedeća: Skupština opštine – 5; Budžet – 7; Borba protiv korupcije – 7; Dostupnost informacija – 15; Javne nabavke – 9; Javne rasprave i javni konkursi – 4.

 Sajt opštine Herceg Novi je vizualno prijemčiv, pregledan i okrenut ka korisnicima. Neke oblasti su sadržajno dobro pokrivene, dok u određenim nedostaje značajan dio informacija koje su važne za praćenje javnih politika u ovoj opštini.

- Skupština opštine

Na sajtu opštine Herceg Novi dostupne su odluke koje je usvajala SO tokom 2019. (2 poena), spisak odbornika (2 poena) i informacija o direktnom prenosu putem medija (1 poen). Međutim, nisu dostupni rezultati glasanja sa sjednica SO, informacije o tome kako su poimenice glasali odbornici, koji su amandmani podnijeti na predloge i koja su ih obrazloženja pratila, zapisnici sa sjednica SO, kontakt podaci odbornika, kao ni dnevni red sjednice SO.

 -Budžet

U dijelu budžetskog upravljanja, na sajtu opštine Herceg Novi dostupan je Budžet za 2019. (2 poena), zatim izvještaji o izvršenju tog Budžeta (2 poena), Javni poziv za javnu raspravu o Budžetu za 2019. (1 poen) i informacija da je održana javna rasprava (2 poena).

Na drugoj strani, nema obrazloženja Budžeta za 2019, ni tog Budžeta u mehanički čitljivom formatu, Vodiča za građane i građanke, Izvještaja o javnoj raspravi o Budžetu za 2019, informacije da li je razmatran Završni račun Budžeta za 2019, kao ni Budžeta za 2020.

-Borba protiv korupcije

Opština Herceg Novi ima na sajtu opciju da građani i građanke prijave nepravilnosti u radu i kršenje zakona u vidu sistema 48h (2 poena), Etički kodeks za zapošljene (2 poena) i informacije o platama funkcionera (1 poen). Predsjednik opštine je podnio izvještaj o imovini za 2019.godinu (2 poena).

Nisu dostupne detaljne informacije o mehanizmima za prijavu korupcije opštini, nema opcije da se nepravilnosti u radu odnosno kršenje zakona mogu prijaviti anonimno, a nema ni izvještaja ili informacije o broju podnijetih i procesuiranih prijava za 2019. Pored toga, na sajtu nisu dostupni Plan integriteta, Lokalni antikorupcijski plan, izvještaji o njihovom sprovođenju, a nema ni podataka o platama službenika, niti ko je imenovan za postupanje po prijavama zviždača.

-Dostupnost informacija

U oblasti opšte dostupnosti informacija/dokumenata, konstatovan je najveći stepen

transparentnosti. Opština Herceg Novi ima jasno naznačeno radno vrijeme opštine (2 poena), kontakt podatke predsjednika opštine (2 poen) i predsjednika mjesnih zajednica (2 poena), listu opštinskih inspekcija u smislu Komunalne inspekcije (1 poen), podatke o broju zapošljenih u opštini (1 poen), Vodič za slobodan pristup infromacijama (2 poena), pregled odobrenih informacija shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama (2 poena) i kontakt osobe za rješavanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama (2 poena).

Na sajtu nema informacija o postupanju po žalbama, predstavkama i prigovorima, definisanih termina za prijem građana i građanki kod predsjednika opštine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, podataka o broju zapošljenih u javnim ustanovama i preduzećima, Strateškog plana razvoja opštine, Godišnjeg plana rada opštine i Izvještaja o radu lokalne samouprave.

-Javne nabavke

Sajt opštine Herceg Novi ima odjeljak koji je posvećen javnim nabavkama (1 poen), podatke o konkursima za javne nabavke (2 poena), sprovedenim javnim nabavkama (2 poena), izabranim ponuđačima (2 poena), kao i Plan javnih nabavki za 2019. (2 poena). Jedino nije objavljen Izvještaj o sprovođenju Plana javnih nabavki za 2019. 

-Javne rasprave i javni konkursi

Na sajtu su dostupni podaci o javnim raspravama koje ne uključuju one za Budžet 2019. (2 poena), objavljeni su javni konkursi za dodjelu sredstava NVO tokom 2019. (1 poen) i rezultati tih konkursa (1 poen). Nema podataka o predlozima zainteresovanih strana tokom javnih rasprava, razloga za prihvatanje ili odbijanje tih predloga, niti o konkursima za dodjelu sredstava medijima i rezultatima tih konkursa.

 Opština Budva, shodno indikatorima ovog istraživanja, ima 49 poena što je pozicionira u transparentnije opštine u Crnoj Gori. Po oblastima, raspodjela poena je : Skupština opštine – 11; Budžet – 4; Borba protiv korupcije – 8; Dostupnost informacija – 9; Javne nabavke – 9; Javne rasprave i javni konkursi – 8.

Sajt opštine Budva sadrži značajan broj informacija, ali i nedostatnosti u sadržajnom dijelu. To rezultira činjenicom da i pored komparativno boljeg rezultata, zbirni broj poena opštine Budva ne prelazi ni polovinu onog što je bio ukupan broj koji su nosili svi istraživanjem definisani indikatori.

-Skupština opštine

Od podataka za ovu oblast dostupne su odluke koje je usvojila SO tokom 2019. (2 poena) sa rezultatima glasanja sa sjednica (1 poen). Na sajtu su, takođe, dostupni amandmani podnijeti na predloge akata datih na razmatranje (2 poena), uz prateća obrazloženja (1 poena), zatim dnevni red sjednica (2 poena), spisak odbornika (2 poena), kao i informacija da se sjednice prenose na Radio Budvi (1 poen).

 Nisu dostupni podaci o tome kako su poimenice glasali odbornici, kontakt podaci odbornika i detaljni zapisnici sjednica SO.

-Budžet

Na sajtu je dostupan Budžet opštine za 2019. (2 poena), uz vodič za građane i građanke (1 poen), i Javni poziv za javnu raspravu o Budžetu za 2019. (1 poen). Na drugoj strani, nisu dostupni obrazloženje Budžeta za 2019, izvještaji o izvršenju Budžeta, informacija da li je sprovedena javna rasprava, kao ni Izvještaj o javnoj raspravi. Dodatno, na sajtu nije objavljen ni Budžet opštine za 2020.

-Borba protiv korupcije

U dijelu koji se odnosi na antikoruptivne mehanizme, od 13 traženih informacija definisanim istraživanjem, na sajtu opštine nalaze se samo tri – informacije o mehanizmima za prijavu korupcije opštini (2 poena), opcija da građani i građanke prijave nepravilnosti u radu lokalnih službi, odnosno kršenje zakona (2 poena) i Etički kodeks za zapošljene (2 poena). Dodatno je dostupan izvještaj o imovini predsjednika opštine za 2019. na sajtu Agencije za sprječavanje korupcije (2 poena).

Na sajtu opštine Budva ne postoji način da se anonimno prijavi korupcija ili nepravilnost u radu lokalnih organa, nema izvještaja ili informacije o broju podnijetih i procesuiranih prijava za 2019, Plana integriteta, kao ni izvještaja o njegovom sprovođenju, a isto važi i za Lokalni antikorupcijski plan i prateći izvještaj o realizaciji. Nema ni informacija o platama funkcionera i službenika, kao ni kontakt osobe koja je određena da postupa po prijavama zviždača.

-Dostupnost informacija

Opština Budva je učinila dostupnim javnosti informacije/dokumenta koja se odnose na kontakte predsjednika opštine (2 poena) i predsjednika mjesnih zajednica (2 poena) listu opštinskih inspekcija osim Komunalne policije i Komunalne inspekcije (1 poen), Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (1 poen), podake o broju zapošljenih u opštini (1 poen), kao i pregled odobrenih informacija po osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama (2 poena).

Međutim, nema objavljenih podataka o radnom vremenu lokalne samouprave, informacija o tome kako se postupa po žalbama, predstavkama i prigovorima građana i građanki, niti je javno dostupan podatak o terminu za prijem građana i građanki kod predsjednika opštine. Nisu dostupni Strateški plan razvoja opštine, Godišnji plan rada opštine, Izvještaj o radu opštine, podaci o broju zapošljenih u javnim ustanovama i preduzećima, ažurirani Vodič za slobodan pristup informacijama niti kontakt osobe za rješavanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama.

-Javne nabavke

Na sajtu opštine postoji zaseban odjeljak posvećen javnim nabavkama (1 poen),i podaci o konkursima za javne nabavke (2 poena) i izabranim ponuđačima (2 poena). Uz to su dostupni podaci o sprovedenim javnim nabavkama u 2019. (2 poena) i Plan javnih nabavki za 2019. (2 poena). Jedino nije dostupan na sajtu Izvještaj o sprovođenju Plana javnih nabavki u 2019.

-Javne rasprave i javni konkursi

U ovom dijelu, dostupni su podaci o sprovedenim javnim raspravama tokom 2019. izuzev Budžeta (2 poena), Izvještaji o sprovedenim javnim raspravama sa podacima o predlozima zainteresovanih strana (2 poena) i razlozima za prihvatanje ili odbijanje tih predloga (2 poena), konkurs i odluka o raspodjeli sredstava organizacijama civilnog sektora u 2019. (1+1 poena). Na sajtu nema podataka o konkursima ili bilo kakvoj dodjeli sredstava medijima u 2019.