news-details
Društvo

Bar: Javna rasprava o spomeniku prirode “Park muzej na Topolici”

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević stavio je na javnu raspravu Nacrt Odluke o proglašenju zaštićenog područja spomenik prirode „Park muzej na Topolici u Baru“ čiji je sastavni dio Studija zaštite za zaštićeno područje „Park muzej na Topolici u Baru”

.-Park oko Dvorca kralja Nikole, zbog svojih specifičnih odlika i lokacije predstavlja vizuelnu prepoznatljivost Topolice i potencijal u bogatoj i raznovrsnoj turističkoj ponudi Bara, a pored estetske ima i kulturnu, istorijsku, naučnu i edukativnu funkciju.

Na području parka nalazi se oko 460 stabala biljnih vrsta, od kojih su čak 16 autohtone, a 20 alohtone.

Prepoznajući značaj ovog prostora, predlogom da se park stavi u kategoriju zaštićenog područja Spomenika prirode, Opština Bar želi obezbijediti sprovođenje adekvatnih mjera očuvanja i zaštite vrsta značajnih za zaštitu i održivog-kontrolisanog korišćenja bioloških resursa, očuvanje i unaprijeđivanje biološke raznovrsnosti posebno prepoznatih vrsta značajnih za zaštitu i spriječavanje štetnih aktivnosti koje mogu ugroziti posebne komponente biodiverziteta.

Studijom zaštite za zaštićeno područje „Park muzej na Topolici u Baru“ stvaraju se preduslovi za brojne dalje aktivnosti kojima bi se obezbijedilo očuvanje i revitalizacija značajnih biljnih vrsta, uređenje parkovskog prostora i valorizacija svih potencijala koje područje parka posjeduje kroz kontinuiranu brigu o svim njegovim segmentima-navode iz Opštine Bar.

Nacrt ove Odluke, u skladu sa članom 33. Zakona o zaštiti prirode, stavlja se na javni uvid u trajanju od 20 dana, počev od danas.

Uvid u Nacrt Odluke i Studiju zaštite, zainteresovani građani/ke mogu izvršiti u prostorijama mjesnih zajednica i mjesnih kancelarija, Sekreterijatu za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine na adresi Bulevar revolucije br. 1, drugi ulaz, drugi sprat, kancelarija br. 263 radnim danima od 08:00 do 14:00, kao i na sajtu Opštine Bar www.bar.me .