news-details
Ekonomija

"Port of Adrija" posluje sa dugom od 32,5 miliona eura

Izvor: Dan

Autor: Vladimir Otašević

Barska kompanija "Port of Adrija" na kraju septembra ove godine poslovala je s gubitkom od oko 32,5 miliona eura, što se može vidjeti u finansijskim izvještajima koje je objavila Montenegroberza.

Ta kompanija godinu ranije u istom periodu imala je gubitak od oko 30,2 miliona eura.

U dokumentu su evidentirane i dugoročne obaveze firme, koje se odnose na dugoročne kredite u iznosu od 17 miliona eura. Taj iznos je krajem septembra 2020.  bio 18,5 miliona eura.

U bilansu uspjeha piše da je na  30. septembar 2021.  "Port of Adrija" imala prihod od prodaje od 5,34 miliona eura, a u istom periodu prošle godine 4,69 miliona eura.

Kompanija je za prvih devet mjeseci ove godine imala gubitak od oko 2,33 miliona eura nakon oporezivanja i on je uvećan u odnosu na septembar 2020. kad je iznosio 1,34 miliona eura.

Firma ima sopstveni kapital vrijedan  38,7 miliona eura.

– Društvo je za godinu koja se završava 31. decembra 2019.  ostvarilo gubitak od 1,665.066 eura (2018: 662.000 eura).

Prihodi od prodaje društva su se smanjili za 21 odsto. Na značajan pad prihoda u 2019.  uticalo je to da je društvo u 2018.  ostvarilo prihode od project carga – za potrebe vjetroelektrane "Možura", koji predstavlja jednokratni posao, tako da, ukoliko se isključi projektni teret, smanjenje prihoda od prodaje u 2019.  u odnosu na 2018.  je 3,5 odsto.

Društvo ima kontinuiranu finansijsku podršku od matičnog društva Global Liman Isletmeleri A.S. Turska, koja je neophodna za nastavak poslovanja društva – pisalo je između ostalog ranije u revizorskom izvještaju te kompanije za 2019.

Akcionarsko društvo "Port of Adrija", nekadašnji Kontejnerski terminali, osnovano je Odlukom o restrukturiranju putem odvajanja, uz osnivanje novog društva koju je donijela Skupština akcionara AD "Luka Bar", 4. septembra 2009.

 Prenosom dijela imovine i kapitala AD "Luka Bar", formiran je akcionarski kapital društva u iznosu od 65,196.596 eura koji čini 56,766.736 običnih akcija, nominalne vrijednosti jedne akcije od 1,1485 eura.

U 2011.  izvršeno je povećanje akcijskog kapitala društva u formi zatvorene emisije akcija u korist države Crne Gore. Ukupna nominalna vrijednost ove emisije iznosila je 6.051.803 eura, i istom je emitovano 12,040.993 običnih akcija nominalne vrijednosti od po 0,5026 eura.

Ugovorom o kupoprodaji, 62,09 odsto državnog kapitala u društvu od 15. novembra 2013.  kompanija Global Liman Isletmeleri Anonim Sirketi iz Istanbula, Turska ("Global Ports holding") postala je većinski vlasnik društva.

"Global Ports holding" danas posjeduje 62,09 odsto vlasničkih akcija. Otvoreni investicioni fond HLT vodi se kao vlasnik 3,06 odsto vlasničkog kapitala firme "Port of Adrija".  

Smanjuju broj zaposlenih iz godine u godinu

Kompanija "Port of Adrija" smanjila je tokom ove godine broj zaposlenih. Na kraju septembra 2021. imali su 277 zaposlenih, dok je prema podacima Uprave prihoda i carina Crne Gore broj zaposlenih tokom 2020. godine iznosio 283.

Interesantno je da je broj zaposlenih u toj barskoj kompaniji tokom 2019. godine bio 295.