news-details
Ekonomija

Komnenović: Nema koncesije dok ne vratite imovinu Tivta

 Foto: Mediabiro

Predsjednik Opštine Tivat Željko Komnenovićč uputio je   čelnicima Vlade, Ministrarstva kapitalnih investicija (MKI) i Aerodroma Crne Gore (ACG) otvoreno pismo povodom sve učestalijih najava da će Vlada Crne Gore nastaviti proces davanja aerodroma u Tivtu i Podgorici u koncesiju.

 -Neprihvatljiv je ulazak u proces davanja koncesije prije rješavanja imovinskih odnosa u zahvatu Aerodroma Tivat-naveo je Komnenović u pismu upućenom premijeru Zdravku Krivokapiću, ministru kapitalnih investicija Mladenu Bojaniću, te predsjedniku Odbora direktora i izvršnom direktoru ACG Nebojši Đokoviću  iGoranu Jandreoskom.

Komnenović ukazuje da se od nešto preko milion metara kvadratnih zemljišta koje zahvata Aerodrom Tivat sa njegovim zaštitnim pojasom, na Opštinu Tivat kao vlasnika u starom katastru vodila površina od 41 hektar, 58 ari i 81 kvadratni metar.

Suvlasništvo Opštine i privatnih lica je u ukupnoj površini od četiri hektara, 46 ari i 99 kvadratnih metara. U privatnom posjedu je ukupna površina od devet hektara, 32 ara i 59 kvadratnih metara.

-To znači da je Opština Tivat sama ili u suvlasništvu sa privatnim licima, bila vlasnik oko 45 odsto ukupne površine Aerodroma-naglasio je Komnenović.

Komnenović je podsjetio da je Vlada na sjednici 23. maja 2019. donijela zaključke kojima je usvojila informaciju o podnošenju zahtjeva Opštini Tivat za vraćanje prava raspolaganja nad parcelama KO Mrčevac iz LN 151, 152 i 291.

-Ministarstvo pomorstva i saobraćaja je zaduženo da, u ime Vlade, podnese predmetni zahtjev Opštini Tivat. Ovaj zahtjev Ministarstvo nije podnijelo, već se Ministarstvo finansija obratilo Upravi za imovinu dopisom koji traži da ista kod Uprave za nekretnine PJ Tivat pokrene proceduru 'uređenja lista nepokretnosti', na način da se sve katastarske parcele na kojima je upisan teret 'morsko dobro', a vode se na Opštinu Tivat, upišu kao državna svojina sa pravom raspolaganja Vlade.

Uprava za nekretnine PJ Tivat, postupajući po zahtjevu Uprave za imovinu, donijela je rješenja kojim vrši promjenu upisa na katastarskim parcelama u LN 151,152, 291 i 860 KO Mrčevac, koje imaju teret morskog dobra. Sve parcele prenijete su u LN 1312 KO Mrčevac.

Takođe je brisan teret zabrane otuđenja i opterećenja svih parcela-poručio je Komnenović, dodajući da je izvršena i promjena kulture, u skladu sa podacima iz DSL-a „Sektor 24 – Aerodrom Tivat“.

-Osnov za promjenu upisa postupajući organ našao je u odredbama iz člana 13 stav 1 tačka 3 i člana 29 Zakona o državnoj imovini i u tome da se ovaj kompleks nalazi u obuhvatu navedene DSL.

Ukazujemo i na činjenicu da je promjenom upisa obuhvaćen i postojeći put prema naselju Brda i Miholjskoj Prevlaci, koji je isparcelisan u skladu sa DSL-om i promjenom upisa na djelovima istog uz promjenu kulture, put je formalno pravno prestao da postoji kao put-istakao je Komnenović.

On je dodao da alternativni put za ove djelove opštine Tivat sada ne postoji, “jer postupak rješavanja imovinsko pravnih odnosa na zemljištu koje isti zahvata nije ni započet, nije urađen ni elaborat parcelacije, niti pribavljena procjena.”

-Naglašavamo da je interes Opštine Tivat, da saobraćajna veza grada sa jedne i naselja Brdišta i Miholjske Prevlake sa druge strane, mora biti sačuvana.

Napominjemo da je korisnik eksproprijacije za potrebe izgradnje Aerodroma Tivat bila država FNRJ – Uprava civilnog vazduhoplovstva Beograd, koja je po rješenjima iz 1961. bila obavezna isplatiti naknadu za eksproprisano zemljište, dok je 1969.  Sekretarijat SO Tivat donio rješenje o eksproprijaciji određenog broja čestica zemlje u vlasništvu lica koja su bila nepoznata’-navodi Komnenović.

On je ukazao i na potrebu izmjene granice zone Morskog dobra, naročito u dijelu teritorije na kojoj se nalazi Aerodrom Tivat.

-U prilog tome je činjenica da je granica Morskog dobra u dijelu državne studije lokacije 'Aerodrom Tivat' - sektor 24 udaljena skoro tri kilometra od mora, te je neophodno pristupiti preispitivanju kriterijuma po kojima je određena.

Nesumnjiva je potreba usklađivanja planskih dokumenata koji su u izradi sa inicijativom za izmjene granica zone Morskog dobra.

 Kako je Prostorni plan Crne Gore u fazi koncepta planskog dokumenta, a pripremaju se i Izmjene 'Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore' kao i Izmjene važećeg 'Prostorno –urbanističkog plana Tivta do 2020.  mišljenja smo da je neophodno prije donošenja navedenih planskih dokumenata, ostvariti saradnju i jasno definisati dalji koncept razvoja-naveo je Komnenović.

On je  ukazao da bivša Vlada u planovima o davanju Aerodroma Tivat pod koncesiju nije planirala da ustupi prihode Opštini Tivat, a koji Opštini  pripadaju po Zakonu o koncesiji i Zakonu o finansiranju lokalne samouprave.

-U državnom budžetu za 2020. bio je planiran prihod u iznosu od 70 miliona od koncesije Aerodroma Crne Gore, ali nije bilo planirano ustupanje dijela koncesionih prihoda Opštini Podgorica i Opštini Tivat, pa shodno tome ni u budžetima ovih lokalnih samouprava za 2020.  nisu bili planirani prihodi po ovom osnovu.

Iz svega navedenog, jasno je da je prije odluke o davanju Aerodroma Tivat pod koncesiju potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose u njegovom zahvatu-zaključlio je Komnenović koji od Vlade, MKI i rukovodstva ACG zahtijeva da se sastanu sa čelnicima Opštine Tivat i razmotre načine da se ovi problemi riješe u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa, kako Vlade Crne Gore, tako i Opštine Tivat.

ad